reklama

1.Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zasady świadczenia przez DK MEDIA s.c. Justyna Dybcio, Łukasz Korycki, ul. Stawki 3, 08-400 Garwolin, NIP 826 217 80 97, REGON 142887645  na rzecz Użytkowników usług polegających na umożliwieniu zamieszczania ogłoszeń w serwisie www.ogloszenia.wirtualnygarwolin.pl.
 2. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności serwisu www.ogloszenia.wirtualnygarwolin.pl jest skorzystanie przez Użytkownika z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową.
 3. Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.ogloszenia.wirtualnygarwolin.pl w sposób umożliwiający każdemu Użytkownikowi jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest Operator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej Operatora.
 5. Operator oświadcza, że przestrzega wszelkich zasad ochrony danych osobowych Użytkowników przewidzianych u.o.i.d.o.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Operator ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania, a także żądania usunięcia danych.
 7. Użytkownik oświadcza, iż wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Operatora danych osobowych w celu bezpośrednio związanym z realizacją zawartej z Serwisem umowy.
 8. Zasady przetwarzania danych osobowych przez Operatora określone zostały w Polityce prywatności Serwisu.
 9. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Serwisu oraz usług oferowanych przez Operatora za jego pośrednictwem w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, zasadami współżycia społecznego, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Operatora oraz osób trzecich.

2.Definicje

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:

 1. Operator — DK MEDIA s.c. Justyna Dybcio, Łukasz Korycki, ul. Stawki 3, 08-400 Garwolin, NIP 826 217 80 97, REGON 142887645.
 2. Serwis – internetowy serwis ogłoszeniowy pod nazwą www.ogloszenia.wirtualnygarwolin.pl, prowadzony przez Operatora w języku polskim, umożliwiający zamieszczanie i przeglądanie Ogłoszeń.
 3. Ogłoszenie — sporządzone przez Użytkownika ogłoszenie dotyczące sprzedaży (zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży), zamiany, oferowanych usług itd., zamieszczane w Serwisie, na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
 4. Towar — rzecz, usługa lub prawo oferowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które mogą być przedmiotem Ogłoszenia, zgodnie z Regulaminem.
 5. Użytkownik — osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa pozwalają na zaciąganie zobowiązań we własnym imieniu.
 6. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 7. Konsument- osoba fizyczna, dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Usługa elektroniczna- usługa świadczona drogą elektroniczną przez Operatora na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu.
 9. Konto – Usługa elektroniczna polegająca na przydzieleniu danemu Użytkownikowi, identyfikowana za pomocą adresu e-mail, część Serwisu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu.
 10. Ogłoszenie wyróżnione - Ogłoszenia w Serwisie, które przez kilka dni są wyróżnione na tle innych Ogłoszeń kolorowym tłem jak i pozycją na początkowej liście Ogłoszeń. Wyróżnienie ogłoszeń podlega opłacie.
 11. Cennik — zestawienie ustalanych przez Operatora opłat za usługi świadczone w ramach Serwisu , określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

3.Ogólne warunki korzystania z Serwisu

 1. Ogłoszenie pochodzi od Użytkownika, który samodzielnie ustala jego treść. Treść Ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym.
 2. Zamieszczenie Ogłoszenia powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar dokonania transakcji, której Ogłoszenie dotyczy.
 3. Ogłoszenia dostępne są dla wszystkich użytkowników Internetu.
 4. Z pominięciem Ogłoszeń wyróżnionych, publikacja Ogłoszenia w Serwisie w liczbie nieprzekraczającej Limitu jest bezpłatna. Przekroczenie Limitu oznacza obowiązek wykupienia przez Użytkownika Ogłoszenia płatnego.
 5. Po przekroczeniu Limitu Użytkownik otrzymuje komunikat z informacją o jego przekroczeniu oraz o konieczności dokonania opłaty.
 6. Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia) i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawnym a ich publikacja nie narusza praw Operatora, Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.
 7. Treść Ogłoszenia powinna w jasny sposób nawiązywać do Towaru, opisywać go dokładnie, rzetelnie i kompletnie oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości Towaru, takich jak: jego jakość, parametry, stan, pochodzenie, marka czy producent. Zabronione jest przekazywanie powyższych informacji poza Serwisem.
 8. Operator nie ponosi odpowiedzialności za legalność oferowanej w Ogłoszeniu transakcji, w tym w szczególności nie odpowiada za weryfikowanie broni lub psów zakwalifikowanych do ras niebezpiecznych.
 9. Operator świadczy na rzecz Użytkowników następujące usługi elektroniczne: Konto Użytkownika, oraz Formularz zamówienia ogłoszenia, które są dobrowolne i nieodpłatne.
 10. Użytkownik ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawcy usług internetowych.
 11. Usługi wskazane w ust. 1 powyżej świadczone są przez Operatora 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę. Informacja o ewentualnych przerwach w świadczeniu Usług zostanie udostępniona w witrynie Sklepu internetowego.
 12. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczanych na stronie internetowej Serwisu zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.
 13. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych osobowych zgodnych ze stanem faktycznym.

4. Zamieszczanie i edycja Ogłoszeń

 1. Zamieszczenie Ogłoszenia w Serwisie wymaga wypełnienia formularza dostępnego na stronach Serwisu, w tym umieszczenia treści Ogłoszenia (tj. wypełnienia co najmniej pól oznaczonych jako obowiązkowe).
 2. Emisja Ogłoszenia bezpłatnego w Serwisie rozpoczyna się niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 72 h od jego dodania przez Użytkownika, po uprzedniej akceptacji Ogłoszenia przez Operatora.
 3. Za pomocą formularza, o którym mowa powyżej, Użytkownik może dołączyć do Ogłoszenia zdjęcia w liczbie i w formatach określonych na stronie Serwisu.
 4. Ogłoszenie może być zamieszczone wyłącznie w języku polskim.
 5. W treści Ogłoszenia (w jego opisie i dołączonych zdjęciach) Użytkownik nie może zamieszczać adresów e-mail, numerów telefonów i numerów komunikatorów internetowych. Powyższe dane powinny być wyłącznie zamieszczane we wskazanych polach w formularzu Ogłoszenia. Operator zastrzega, że Ogłoszenia, które będą zawierały przedmiotowe dane w jego treści, zamiast w formularzu kontaktowym mogą być usunięte.
 6. Użytkownik nie może zamieszczać ogłoszeń nie związanych z tematyką portalu. Operator zastrzega, że Ogłoszenia, które nie będą zgodne z tematyką portalu mogą być usunięte. W przypadku ogłoszeń płatnych oraz uiszczenia opłaty za ogłoszenie niezgodne z tematyką, właściciel portalu nie zwraca poniesionych kosztów.
 7. W okresie emisji Ogłoszenia Użytkownik może modyfikować treść Ogłoszenia i jego parametry (z wyłączeniem kategorii, w której jest publikowane), a także usunąć Ogłoszenie.
 8. Po upływie 30 dni od rozpoczęcia emisji Ogłoszenie przestaje być automatycznie widoczne na stronie Serwisu.
 9. Ogłoszenia zwykłe (nie wyróżnione) będą widoczne na stronie serwisu 30 dni.
 10. Ogłoszenia Wyróżnione Ogłoszenia będą publikowane na stronie serwisu jako  wyróżnienia przez 50 dni.

5. Zasady odpowiedzialności

 1. Operator umożliwia Użytkownikom umieszczanie Ogłoszeń w Serwisie nie ingerując w formę i treść tych Ogłoszeń, z zastrzeżeniem postanowień poniżej.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do niezamieszczania Ogłoszeń z Towarami, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do niezamieszczania Ogłoszeń z Towarami, których teamatyka nie jest związana z serwisem, które to mogą zostać usunięte przez Operatora.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Strony umów związanych z Ogłoszeniem.
 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub legalność oferowanych Towarów, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, a także zdolność sprzedających oraz kupujących do realizacji transakcji.
 6. Za naruszenie Regulaminu może być uznane m.in. manipulacja słowami kluczowymi w ofercie, wystawienie Ogłoszenia w niewłaściwej kategorii, zastrzeżenie w treści Ogłoszenia dotyczące wysłania Towaru wyłącznie poprzez uprzednią zapłatę ceny przez kupującego. Powyższe działania skutkować będą podjęciem przez Operatora stosownych działań.
 7. Operator ma prawo do usunięcia Ogłoszenia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści:
  • powszechnie uznane za obraźliwe,
  • noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji,
  • naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej,
  • szkodzące dobremu imieniu lub renomie Operatora lub jego partnerów,
  • wprowadzające w błąd
  • niezwiązane z tematyką serwisu
 8. Operator nie odpowiada za:
  • brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia,
  • realizację obowiązków Użytkowników wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu Ogłoszenia,
  • działanie siły wyższej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń od Operatora niezależnych,
  • składane przez Użytkownika oświadczenia drugiej stronie transakcji.
 9. Operator ma prawo do usunięcia każdego Ogłoszenia jeśli zaistniało podejrzenie że za pośrednictwem Ogłoszenia lub Konta mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Użytkowników w ramach Serwisu. Podobnie w przypadku, w którym Ogłoszenie negatywnie wpływa na dobre imię Operatora lub w inny sposób szkodzi Operatorowi.

6. Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Operatora usługi, w terminie 14 dni od dnia zakończenia emisji Ogłoszenia bądź dnia, w którym emisja powinna się zakończyć.
 2. Reklamację można złożyć za pomocą korespondencji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Operator udzieli odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne Klienta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia. Brak ustosunkowania się Operatora w powyższym terminie oznacza, że Operator uznał reklamację za uzasadnioną.
 4. Zalecane jest podanie przez Klienta w reklamacji następujących informacji, (które będą pomocne dla Sprzedawcy w toku rozpatrywania reklamacji i mogą przyspieszyć proces reklamacyjny):
  • okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji - pojawienia się ewentualnych wad, np. rodzaju i daty wystąpienia wady,
  • określenie żądania Klienta (żądania sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową - sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży),
  • danych do kontaktu Sprzedawcy z osobą składającą reklamację lub Klientem.
 5. Podane zalecenia nie są obowiązkowe i nie mają wpływu na skuteczność w rozpatrywaniu danej reklamacji. Wzór zgłoszenia reklamacyjnego stanowi załącznik nr 3. do Regulaminu Sklepu.

7. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest w Serwisie a także przesyłany drogą poczty elektronicznej na adres e-mail Użytkownika w przypadkach wymaganych przez odpowiednie przepisy prawne.
 2. O zmianie Regulaminu Operator poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora, nie krótszym jednak, niż 7 dni od dnia zamieszczenie informacji na stronie Serwisu Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych, dalsze zaś aktywacje możliwe są na warunkach bieżących.
 3. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, której przedmiotem jest świadczenie przez Operatora usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
 4. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Operatora w ramach Serwisu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Zasady zamieszczania Ogłoszeń Wyróżnionych w Serwisie

 1. Wyróżnienie Ogłoszenia polega na dodaniu wyróżnika w ramach publikowanej listy wszystkich Ogłoszeń.
 2. Dokonanie zakupu wyróżnienia ogłoszenia możliwe za pomocą płatności elektronicznej. Operatorem płatności są przelewy24.pl.
 3. Wysokość opłat za Ogłoszenia Wyróżnione zostanie ujawniona podczas procesu zamieszczania Ogłoszenia.
 4. Wysokość opłat za Ogłoszenia Wyróżnione uzależniona jest od kategorii w której zostaje zamieszczone oraz od czasu trwania Ogłoszenia. Szczegółowy cennik do wglądu tutaj.

Nazwa wyróżnienia

Czas trwania

Cena jednostkowa

Pierwszy

30 dni

10 zł brutto

Pogrubione

7 dni

8 zł brutto

Ramka

30 dni

5 zł brutto

Tło

30 dni

10 zł brutto

Specjalne

30 dni

9 zł brutto

 1. Wysokość opłat może ulec zmianie. Aktualna wysokość opłat będzie publikowana na stronach Regulaminu Serwisu Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych, natomiast dalsze aktywacje możliwe są na warunkach bieżących.
 2. Użytkownikom wystawiane są Faktury wyłącznie na ich żądanie.
 3. Do każdego zrealizowanego zakupu usługi wyróżnienia Ogłoszenia należy odrębnie zgłaszać żądanie wystawienia Faktury.
 4. Okres wyróżnienia Ogłoszenia rozpoczyna się od momentu aktywacji Ogłoszenia w Serwisie, co zostanie potwierdzone drogą mailową.
 5. Ogłoszenie Wyróżnione będzie publikowane w Serwisie przez okres wybrany przez Użytkownika.
 6. W przypadku usunięcia lub dezaktywacji Ogłoszenia Wyróżnionego przed wygaśnięciem okresu wyróżnienia, ponowna reaktywacja wyróżnienia nie będzie możliwa. Za niewykorzystany okres nie będzie zwracana pobrana opłata.
 7. Ogłoszenia Wyróżnione niezgodne z prawem lub postanowieniami Regulaminu, w szczególności: dodane w niewłaściwej kategorii, podobne lub ich duplikaty, wielokrotnie powtórzone (o charakterze spamu), uznane za obraźliwe, zawierające treści pornograficzne, będące próbą oszustwa, naruszające jakiekolwiek prawa autorskie będą usuwane. Na zasadny wniosek Użytkownika opłata może zostać zwrócona w formie pieniężnej, bezpośrednio na jego konto bankowe. Podstawą zwrotu opłaty na konto bankowe jest złożenie przez Użytkownika skutecznej i uzasadnionej reklamacji dotyczącej usunięcia Ogłoszenia przez Operatora. Z zastrzeżeniem zdania poprzedniego w przypadku gdy Ogłoszenie zostanie usunięte po jego zamieszczeniu w Serwisie, Użytkownik zostanie obciążony obowiązkiem zapłaty za świadczenia spełnione do chwili usunięcia Ogłoszenia z Serwisu.
 8. W razie zmian w treści Ogłoszenia Wyróżnionego dokonanych przez Użytkownika po zamieszczeniu i wyróżnieniu Ogłoszenia w Serwisie Operator zastrzega sobie prawo do edytowania treści nie spełniających warunków Regulaminu lub usunięcia Ogłoszenia Wyróżnionego. W takim przypadku Operator zastrzega sobie też prawo do niezwracania opłaty pobranej za wyróżnienie.

Załącznik nr 2 do Regulaminu – Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy

Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy

 1. Kontrahentowi będącemu konsumentem w rozumieniu ustawy dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych, od momentu potwierdzenia przyjęcia zlecenie emisji ogłoszenia do realizacji. Do zachowania terminu wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania prawa do odstąpienia przed upływem 14-dniowego terminu na adres: DK MEDIA s.c. Justyna Dybcio, Łukasz Korycki, ul. Stawki 3, 08-400 Garwolin lub na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego stanowiący Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy jako operator zwrócimy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 4. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 5. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy ogłoszenie nie zostanie wyemitowane.
 6. Informujemy, iż zgodnie z treścią art. 38 ustawy o prawach konsumenta (dz. U z 2014r., poz. 827) prawo do odstąpienia nie przysługuje konsumentowi, jeśli usługa została wykonana, co ma miejsce w momencie rozpoczęcia emisji ogłoszenia

Załącznik nr 3 do Regulaminu – Wzór formularza reklamacyjnego

 

FORMULARZ REKLAMACYJNY

OGLOSZENIA.WIRTUALNYGARWOLIN.PL

 

Adresat

Serwis internetowy pod adresem internetowym www.ogloszenia.wirtualnygarwolin.pl prowadzony jest przez DK MEDIA s.c. Justyna Dybcio, Łukasz Korycki, ul. Stawki 3, 08-400 Garwolin.

 

Dane Kontrahenta/osoby reklamującej usługę (imię i nazwisko, adres, adres e-mail, nr telefonu):

………………………………………………………………………………………………………….…………………..

Przedmiot reklamacji

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Numer ogłoszenia:………………………………………………………………….

 

Data zlecenia usługi:

………………………………………………………….……………………….

 

Zgłoszenie reklamacji (m.in: opis wad, okoliczności ich powstania):

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kiedy wada/y została/y stwierdzona/e:

……………………………………………………………